Adatvédelmi szabályzat, rendelési és szállítási információ

Adatvédelmi szabályzat

BEVEZETÉS

A B & B Optika célul tűzte ki maga elé, hogy szolgáltatásainak üzemeltetése során kiemelt szerepet kapjon felhasználói személyes adatainak védelme. A B & B Optika elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A B & B Optika a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A B & B Optika az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
- 1992. évi LXIII. törvény - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
- 1995. évi CXIX. törvény - a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.);
- 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
- 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).
- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR)

 

ALAPELVEK A B & B KONTAKTLENCSE KFT. ADATKEZELÉSE SORÁN

Személyes adatot csak az érintett tájékozott felhatalmazása alapján kezelünk. Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.
Az adatkezelésről való tájékoztatás során a B & B Optika törekszik a lehető legrészletesebb tájékoztatást megadni a személyes adatok kezeléséről. A tájékoztatás minden esetben kiterjed az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyekre, az adatkezelés céljára és jogalapjára, a kezelt adatok körére és az adatkezelés időtartamára, arra, hogy a személyes adatokat kik kaphatják meg, továbbá a jogorvoslati és jogérvényesítési lehetőségekre.
Személyes adatot csak a célhoz kötöttség elve figyelembevételével kezelünk. Csak meghatározott célból, valamely jog gyakorlása illetve kötelezettség teljesítése céljából kezelünk személyes adatokat. Kizárólag olyan esetben végzünk adatkezelést, amikor az az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, és akkor is kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. A B & B Optika által kezelt adatok minősége megfelel a legszigorúbb elvárásoknak is. A személyes adatok felvétele és kezelése törvényes és tisztességes. A kezelt adatok pontosságára, teljességére és időszerűségére különös figyelmet szentelünk. A személyes adatokat oly módon tároljuk, hogy az érintetteket csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
Korlátozás nélkül használható, az összes szolgáltatásunkra vonatkozó általános és egységes személyazonosító jelet nem használunk. Az egyes adatkezeléseinket csak akkor kapcsoljuk össze, ha ahhoz az érintett előzetesen, kifejezetten hozzájárult.
Amennyiben valamely hatóság jogszabályi felhatalmazás alapján megkeresi a B & B Optika-t, a hatóság részére személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, és amilyen adatkérésre a megkereső hatóságot törvény felhatalmazza.

A B & B Optika a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A B & B Optika olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A B & B Optika az adatkezelés során megőrzi
a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A B & B Optika informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

 

EGÉSZSÉGÜGYI ADATOK

Felhívjuk figyelmüket, hogy egyes termékek megrendelésénél (pl.: kontaktlencse) szükséges olyan adatok megadása, melyekből következtetni lehet az Ön egészségügyi állapotára. Ezek az adatok a termékek megrendeléséhez nélkülözhetetlenek és tárolásra kerülnek korábbi megrendeléseinek nyomonkövetésének céljából. Harmadik félnek nem kerülnek átadásra, reklám célra nem lesznek felhasználva!
 

ADATOK TÖRLÉSE

Amennyiben úgy gondolja, hogy a regisztrációs és vásárlási adatait töröltetni szeretné, kérjük írásban jelezze részünkre! Ha törvény máshogy nem rendelkezik, haladéktalanul eltávolítjuk azokat.

 

JOGORVOSLATI, JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján.
Az érintett kérelmére a B & B Optika, mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a B & B Optika költségtérítést állapít meg.

A B & B Optika a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

A B & B Optika a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

A B & B Optika - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

A B & B Optika az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A B & B Optika az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
A B & B Optika a fenti alapelveinek biztosítására tevékenységét, szolgáltatásait a Privacy Policy Online Services adatvédelmi auditjának veti alá. A PPOS auditja az esetleges hiányosságokat feltárja, és a B & B Optika azokat rövid határidőn belül orvosolja. Ennek köszönhető a B & B Optika ügyfeleinek bizalma szolgáltatásai irányában. Prudens működésünket az is jellemzi, hogy a dinamikusan növekvő felhasználói létszám ellenére egy esetben sem marasztalta el hatóság, bíróság vagy az adatvédelmi biztos a B & B Optika adatkezeléseit.

Amennyiben a B & B Optika személyes adatok kezelésével kapcsolatos politikájával kapcsolatosan további kérdése van, kérjük, keressen fel minket a következő elérhetőségeinken:
Cégnév: B &B Kontaktlencse Kft.
Székhely: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 33.
Telefon: 06-1/354-0824 (munkanapokon 10-17 óra között)
Telefax: 06-1/354-0824
E-mail: kontaktlencse@kontaktlencsebolt.hu

 

 

Rendelési és Szállítási Információk

 

Vásárlói nyilatkozat kontaktlencse internetes vásárlásához

Tudomásul veszem, hogy a kontaktlencse-viseléshez elengedhetetlenül szükséges a rendszeres, szemész szakorvos vagy optometrista által végzett vizsgálat és konzultáció, és ezt nem pótolhatja más forrásból szerzett információ. A vizsgálat és konzultáció elmulasztása vagy az ebből eredő helytelen kontaktlencse használat súlyos, esetenként visszafordíthatatlan következményekkel járó szem- vagy látáskárosodást okozhat.

Kijelentem, hogy elmúltam 18 éves, és panaszmentes kontaktlencse viselőként a kontaktlencsét 6 hónapnál nem régebbi, szemész szakorvos vagy optometrista által adott javaslatnak megfelelően rendelem meg. Az általam a rendelés során megadott információk megfelelnek a valóságnak és a javaslatban foglaltaknak. A kontaktlencse viselése alatt legalább félévente vizsgálaton veszek részt, illetve probléma esetén haladéktalanul szemész szakorvoshoz vagy optometristához fordulok.

A fentiek elmulasztásából eredő károkért teljes felelősséget vállalok.

 

Rendelési információk

Vásárlását regisztráció nélkül is elvégezheti. Amennyiben szeretne legközelebb is nálunk vásárolni, úgy regisztrálhat is. A későbbiekben megkönnyítheti saját rendelésének menetét.

 

A termékek átvételének lehetőségei:

1. Budapesti üzletünkben történő személyes átvétel.

2. Házhoz szállítás.

A termékekre vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját.

25.000.- Ft értékű megrendelés felett és banki átutalás esetén a szállítás ingyenes.

20.000.- Ft értéket meg nem haladó megrendelés esetén utánvéttel bruttó 1.950 Ft, banki átutalással bruttó 1.000 Ft.

 

Fizetési lehetőségei: 

1. Fizetés az üzletben.

2. Banki átutalás.

3. Utánvét.

 

A termék kiválasztása, megrendelésének menete

Áruházunkban kategóriákba rendezett termékek között válogathat. A termék leírása a terméklapon található, amelyet elér a termék nevére, vagy képére kattintva. A terméklapon, ha vannak *-gal jelölt adatok, azokat kötelezően ki kell tölteni, majd a „Kosárba” gombbal beteheti virtuális bevásárlókosarába a terméket.

 

A Bevásárló Kosár tartalmának módosítása:

1. A Bevásárló kosárban lévő termékeket tudja törölni az „X" gombra kattintva.

2. Ha szeretné módosítani a megrendelni kívánt mennyiséget, akkor az új darab szám kijelölése után kattintson a „FRISSÍT" gombra.

Amennyiben nem szeretne további terméket választani, a „MEGERŐSÍTÉS" gombra kattintva tud tovább lépni.

Bevásárlás befejezése

Amennyiben szeretné befejezni a vásárlást, kattintson a „Pénztár” gombra, vagy a kosarában lévő „Fizetés” gombra.

Amennyiben Ön regisztrált vásárlónk, jelentkezzen be a regisztrált e-mail címével és jelszavával. Ha még nem regisztrált nálunk, akkor a „REGISZTRÁCIÓ" gombra kattintva megteheti vagy, ha nem szeretne regisztrálni, akkor kattintson a „VÁSÁRLÁS VENDÉGKÉNT" gombra.

A Számlázási adatoknál  kérem, adja meg számlázási és szállítási címét. Ha már regisztrált nálunk, akkor a számlázási címe automatikusan megjelenik, ha új számlázási címet kíván megadni kérem, kattintson a „ADATMÓDOSÍTÁS" gombra és adja meg az új adatokat. Ha a szállítási címe, megegyezik a számlázási címével, akkor a kis négyzet kipipálásával átmásolhatja az adatokat.

Adatainak megadása után válassza ki a szállítási módot, majd a fizetési módot.

Ha szeretne még egyéb információkat közölni velünk, akkor azt megteheti a „MEGJEGYZÉS A MEGRENDELÉSHEZ" rovatban.

Ha kitöltötte az adatlapot kérem, még egyszer ellenőrizze, hogy az adatok megfelelőek e, majd kattintson a „RENDELÉS JÓVÁHAGYÁSA" gombra.

Miután elküldte a rendelést, az Ön által rögzített e-mail címre megküldjük rendelésének részleteit. Amennyiben valamilyen adatot hibásan adott meg, akkor írjon nekünk a kontaktlencse@kontaktlencsebolt.hu e-mail címre, hogy módosítsuk a megrendelését.

 

A megrendelések feldolgozása

A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 15:00 óráig.

A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra.

Ügyfélszolgálatunk minden esetben e-mailen visszaigazolja a megrendelését.

Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 1-5 munkanapon belül. Ez alól kivételt képeznek azok a termékek, ahol fel van tűntetve a szállítási idő. A szállítási idő a beszerzési időt jelenti. Ha házhoz szállítással rendelte meg a terméket, akkor a szállítási időre rászámolandó a posta szállítási ideje.

Amennyiben rajtunk kívül álló okok (beszállítási késedelem, készlethiány) miatt nem lehetséges a kiszállítás, beszerzés, úgy telefonon értesítjük Önt.

Az e-mailben küldött visszaigazolás még nem jelenti a szerződés létrejöttét, csupán a megrendelés eladóhoz történő megérkezését igazolja, így az esetleges készlethiány esetén az eladó nem köteles a termék leszállítására a visszaigazolásban látható feltételekkel. A szerződés akkor jön létre, mikor eladó a rendelésének státuszát módosítja a postázva, illetve az elkészült állapotra.

A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Cégünk nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.

Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor! A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg küldőjének részére.

 

A megrendelt termék / házhoz szállítás díjának fizetésének módja

A megrendelt terméket a csomag átvételekor a futárnak, illetve személyes átvételkor az üzletben kell kifizetni.

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát a csomag tartalmazza. Kérjük a csomagot kézbesítéskor a futár előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot.

Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni!

 

Házhoz szállítás, információk

A csomagok kézbesítése munkanapokon történik. Amennyiben ebben az időszakban nem tartózkodik otthon, szállítási címként célszerű (amennyiben van rá lehetősége) munkahelyi címet megadni.

A megrendelt csomag, postai átvételére 10 munkanap áll rendelkezésre.

Az át nem vett csomagok szállítási költségét a megrendelőre terheljük!

 

A megrendelt és átvett termék visszaküldése

A megrendelt termékeket tartalmazó csomag átvételétől számított 8 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat a vásárlástól. (Figyelembe véve a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 4.§-át, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény)

Elállási szándékát, kérjük jelezze írásban elektronikus e-mail, vagy hagyományos postai úton!

Elállás esetén a terméket külső sérelmi nyomoktól, használattól mentes, sértetlen, bontatlan állapotban a megrendelő nevének feltüntetésével küldheti vissza a B & B Kontaktlencse Kft., 1065 Budapest, Bajcsy - Zsilinszky út 33. szám alatti címre.

Amennyiben a fenti kiemelt feltételek közül bármelyik nem teljesül, nem áll módunkban elfogadni elállási szándékát.

A kifizetett vételárat (szállítási költséget nem!) az elállást követő harminc napon belül visszatérítjük (banki átutalás, postai úton stb.)! A termék visszaküldésének költségét a vevő köteles viselni. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítésére igényt tartunk. Nem gyakorolhatja a fenti elállási jogot kontaktlencse, ápolószer, illetve zárt csomagolású termék vásárlása után, ha a csomagolás felbontásra került.

 

Amennyiben a B & B Optika rendelésével és szállításával kapcsolatosan további kérdése van, kérjük, keressen fel minket a következő elérhetőségeinken:
Cégnév: B &B Kontaktlencse Kft.
Székhely: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 33.
Telefon: 06-1/354-0824 (munkanapokon 10-17 óra között)
Telefax: 06-1/354-0824
E-mail: kontaktlencse@kontaktlencsebolt.hu